Thursday, June 19, 2014

ASCII Pr0n

What Scruff would look like now if Steve Jobs had never been born...


                                                       . .......
                                                            
           ...'''';::clooc;..                                        
          .':oododdxkkkO0KKK00kdl:.                                      
        .:lddxdoxxkkkO0O00KKKKKKKK00d;.                                     
       .;oxdddddxkkkO00K0K00Ok00KKKKXXXKKk:.                                   
      ,ldxddxxkkkkkkkO0OkdodkdodOO0KKKXXXXXKKx:                                  
     'dkOOOOOOkkkxxxxkkxolclll;,;ldxO00KKKXXKKKKo.                                 
    .lk0KKKX0OOkOOO0Oko:,,',,'....;oxxkO0000KOOO0K0c                                 
   .d0KXXNNNK00Okkkdl:,...........':oxxxkOkxxxxxxkkkd'                                
   oXXNNNWWNXK0kdol:;,.............,:loodxxdodxkkxddol                                
   .KNNNWWWNNK0kkolc;,'............';:coolodooooxxddoll;                               
   dXWNNNWNNX0kxxl::;''............';cloolclllclloddxdloc                               
  dNNWNNWWNXKOxdoc:;,''...............',,;:::::clllodl;,c'                              
  .KNNNWNWNNX0Oxol:;;;,'....................';;;::cll;.,coc,.                             
  .lXWWWWWWXKOxdlc:::;;,,,;:lodlc:;,'.........,;;:c:,..'..;c'                             
  .:KWWWWWXOxdllccclccldkKXK0kdc;,''...........,:cc,..'....'.                             
   .dXNNWXkdddooolcoxOKK00OOO00OOdc:,..........';c;..lxl,...                             
    ,o0XNkdxxkkkko:coxxO0KXXXKxc,..............,:::,.';;...                             
     .,lxkOKXNXKO:...'cdkOOkd:,'..............;:c:;.......                             
       .0NXKKKKO;.......',,;;;,'............';cll:'....':                             
       ;xkOKNN0;............''.............;:loocc;'..c:                             
        .;ONXX0;.........''''.............':ooolllllldd.                             
         ,kkOk;.........':c:;''.........,;lxkxxdxdoodd.                             
         codd:;,'.;dOko:',;c:,''.....',:cdkkOkkkkkdlo,                             
         'lddddddoxdool:,'',,;,,''''',:coxOOOOOOkkxodo.                            
          cddxkO0XXXXK0Ododxkxxd:,',;cloxO000000Okdoc::.                            
          .ldxkO0NNNNK0OOxO00KKK0xc:lxxkO0K000000Okxl,,:.                           
............    .,odxOKNNK0O000kddl::lddddxk00KKXKKXXXKKOkl'.............. ........                 
.....''.:xc,'.   .oxxkKNKKKK0xlc:;;;;;:clxkO0KKXXXXXNXNXKO:.............     .......               
...'....'c,''.   ..cO0kONXXK0OOkxkkxdollldO00KKXKXXXNNNX0dc,............        .......            
''','......',.   .'lxOXKXNX000KKKK0Odlc:lkO000KKKXNXKKK0d:,''...............      .....  .....         
'''',,,,'''',.   .;lOXXXNNKKKKKK00Oxddxk0000O0KKKK000ko;,''......................  ......    .........     
',',''''''',,.   .;dO0KXNWWNXKKK0000000000000K0000Okkc;,,''................................    . .........    
....'',,,,,,,'   .;:okKXNNWWNNNXKKXXKK000K0KNNXKKKOd:;;,'''.................................. .................   
......,,,,,,,'    .'co0XNNNNNNXXXNNNNKX0O0K0KXXK0Ooc:;;;,'''.........  ........................................  
....'',,,,,,,'    ..';d0XNNNNXXNNNNNNNNX0O0OkO00Odc::;;;;,,'.''........ ....... ................................... 
',;::,,,,,,,,,    ..,o0KXXXKKKXXXXNNNNNXK0000Okdolc:::::;,'''''.................................................''. 
cll:;,,,,,,,,,..   .':ldkOOKKKKKXXNXXXNNXXXX0OOkkxxdolllcc:;,'''''..................................''''','''......',.
lc;;,,,,,,,,,,......':loddxkO0000KXXXXXKKKK00000Okxxxdolloolc;,'..................................'''''',,;;;;,,'''''',,
:;;;;;;;;,'........:loodxxxkkOOO00KKKKK00000000OOkdolllcccll:;'...................................''',',,,,;;;;,,,,''',,
::::::;'...........loodxxxxxkkkkOO00000000000OOOkxol:;,,,,,;;,'....................................''''''',,,,,;;,,,,,,,
cc:,............',;lodxxxxxxkkkkOOO00000000OOOkxdolc:;,'...''''......................................'''''',,,,,;;,,,,,;
'..........',;:clllloddxkkxxxxxkkkkOOOOOkxxddollcc::;;,''...''...''''.................................''',,,;;;;,;;;;;;;
.........';ldd;,'':loddxxxxkxxxxxxxkkxxddolcc:;;;;;,,,,,''''''..''''''''...............................'',;;;;;;;;;;;;;;
;'...'';lxOOxc'...'loodddddxdddxxxxxdddoolc:;;;;,,,'''''''.............................................'',;;;;;;;;::::;;
ll:;;cdkOko;......'cllllllllooooodddoollc:::;;;;,,''...................................................'',;cc::::::::::;
ccloxOOd;........,:cccccccccllllooolllcc::;;;;;,,,''....................................................'',lxoc:::::::;;
cdO0Od:'.......,:::::::::::cccclllllcc:::;;;;,,,,,''....................................................'',:kxlc::;;;;;;
xkkd:,,,,''.',c;,;::::::::::::::ccccc::;;;;;,,,,''''...............''''.................................'',;kxlc::;;;;;;
doc:;,;;::::od;...,:::::::::::::::::::;;;;,,,,,,,'''''............'''',''.............................'''',;kxocc::::;;;
c::;::::::ldc'....,:::::::::;;;;;;;;;;;;;;,,,,,'''''''............'''',,'.............................'''',;dxollccc::::
:cccccccooc,''...'::::::::::;;;;;;;;;;;,;;,,,,','''....'..........',''''''............................''',,;xkxdoolccc::
clllloddc;,,,,;;;::cc::::::;;;;;;,;,,,,,,,,,''''''''''''..''......',;,;;,'''..........................''',,:OOOkxdollccc
lllooo:;,;;:::c::::cccccc:::;;;;,,,,,,,,,,,'''''''''''......'...'',,;:;;;,,,''''......................''',;l000Okxddollc
c::;;;;;::ccc:::::clodollcc::;;;,,,,,,,,,,,,,''''''''''.''''...'',,,;;;:;;;,,''''....................''',,;xKKK00Okxdool
:;;;;::ccclc:;::::clx0kdolc:::;;,,,,,,,,,,,'''''''''..''''''''.',;;,;;;:;::;,,'''''.................'''',;cKKKKK00Okxddo
ol:::clllc::::::::clk00kxolc::;;;;;,,,,,,,',''''','''''....''''',,;;,;:::::;;;,,,,,'''''''''''''''''''',,;xXXKKKK00Okxxx
kxooooll:::;;;;;;::ld0X0Oxolcc::;;;;;,,,,,,,'''','''''....''''''',,;,;ccccc:::;;;;,,,,,,;,,,,,''','',,,,;;ONXXKKKKK00Okk
Okkxdol:;;,,,,,,,,;;lkXK0kdollcc::;;;;,,,,,,,,,,,''''''''''''''''',,,;clollcclc:c:::;;;;;;;;;,,,,,,,,,,;;;oXNXXKKKKK000O
OOkxolc;,,,'''''''',;ckNKOkdoollcc:::;;;;;;;;;,,,,,,,,,'''''''''.'',,;:ldoooooolodoc::::::::;;:;;;;;;;;::::kNXXXKKKKKKKK
0Oxdlc,,'''''''''''',,:kX0Okxdoollcc::::::;;;,,,,,,,,,,,,,'',''''',;;:clodxxxdxddxxdlcccccccccc::::::cclcl;lXNNXXXXXXXKK
0kdo:,,,''''''''''''',,:OX00Okxddollcccc::::;;;;;;;;;;;,,,,,,,',,,;:::coddkkkkkxxxxxxdooooololllclccoookkl;;ONNNNNNNNXXK
OkOc;;,'''''''''''''',,;c0X00OOkxxdooollcc:c::::::;;;;:;;:;;,,,;:::;:ccldkkOOOOOkOkkOkxxxxxxkxdddooodx0Ko:::xNNNNNNNXX0k
ONWd:;,,,''''''''''',,,;:dNX000OOkxxoooolcclccllc:::::::;;;:::;;:::ccllloxxOO0O000000kkkkOOkkkkxxxxkOOdlc:::xNNNNNNXK0Ok
WMWd:;;,,,,'''''',,,,,;;:oKNKK000Okxdddoooooolllccccc::c::::cc:ccllloloooodkkOO000KK000000OOO0O0000Ok:::::::xNNNXXXKK00O
WWxc:;;;,;,,,,,,,,,,,;;;:l0NNXK000OkxxxddddddoooolllllllllllcllllooddooolloxxxkOOO00KKKKKKKXXKKK0Oxxd:::c:ccxNNXXXKKK000
Xkcc::;;;;;;,,,,,,,,,;;::oKNNNXKK00OOOkkkkOkxxddddoodooooolloddxxxkxdolllloddddddxxkOOOOOOO00OOkxxdddc::ccccxNNXXXKKK000
Xxccc:::;;;;;;;;;;;;;;::cdKXXXXKKK000000OOOOkkOxxxxxddxddxddxkOO0Okdllccloolooooodddddxxxxxxxxxdoooddl::ccccdXNXXXXKKK00
xdolcc:::::;;;;;;;;;;::cldlxKXXKKKKKK000000OOkOkkkxxxxxxkkkO0000OxolccccclolloollolllllllloooolllloooocccclldKNXXXXKKK00
oddollccc:::::::::;:::cldo::OKXXXKKKKKKKKKK00OOOOkkkkkOkO00KKK0Oxollccccclllooooollllccccccccccccllooolclclld0NNNXXXKKK0
doxddollccc:::::::::cclodc::xKXXXXXXXXXNNNXXK0OOOO0O00KKKKKKK0kxdolllllllllodddddoollcccc:::::::cllooooclllldOXNNXXXXKKK
ddxxxddoollcc::::::cclldllddxKXXXXXXXXXNKXXXXKKKXXXXXXXKKKK0OkxddollllllloooddddddoooolllcccccccclooooolllllxO0NNNXXXXKK
kxdxxdddolllcccccccccldoclllkKXXNNNXXXXXXXXNNXXXXXXXXXXKK00kxxdddolllllolooodddddxddddooolllcccclldooodlolooxOOXNNNXXXKK
kxdoloooolllllcccccllodccllx0KXXNNNNNNXXXXXXXXXXXXXXKKKK0OkxxxxdddololoooooodxddxdddxddddolllllllooooodoooooxOO0WNNXXKKK
kxdolllllllllllllllooxlllodOKXXXXNNNNNNNXXXXXXXXXXKKKK00Okkxxxxdddooooolooooddddxxxxxxxxxddoollloooooodooooox0OOXNNXXKKK
kxolllllllllllllloodxollloO0KXXXXXNNNNNNNXXXXXXXXKKKKK00OOkkkxxxddooooooooooodddddxxxxxddddoolloooolodxddoddx000KWNXXKKK
xxolllooollllloooodxxllllx0KKXXXXNNNNNNNNNNXXXXXXXKKKK00OOkkkxxdddooooooooooodddddxxxxdddoooolllllllodxdddddk000KNNNXKKK
xdoolllloooooloooddxoloooOKKXXXXNNNNNNNNNNNXXXXXXXXKKK00OOkkxxxdddddooooooooodddxddxdddddooollllccllodxdddddk0000XWNXKKK
xdooolllooooooooddxdooood0KKXXXXXXNNNNNNNXXXXXXXXXXKKK00OOkkkkxxdddddooooooooodxdddddddoooolllcccclloxxxxdddkKK00KWNXKKK


I'm quite relieved, actually. I wasn't sure I could still pleasure myself to completion without a broadband connection and functioning graphics card.


3 comments:

 1. Replies
  1. Shhh. He makes me pay royalties.

   Delete
 2. actually, with the right gallery, i'm sure there is an entire show to be built around dot matrix.

  ReplyDelete